Sabaton - Paramount Theatre Seattle, WA September 2022 | Photos by Greg Goudey